1.Sutarties šalys

1.1. Šioje Sutartyje Turistas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo ar įmonė/įstaiga/organizacija) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.

1.2. Kelionių organizatorius – UAB „700LT“.

1.3. Kelionių pardavimo agentas (toliau sutartyje – Agentas) – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir/ar atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją.

1.4. Ši Sutartis bei atskiri dokumentai, kuriuose nurodyti Kelionių organizatoriaus rekvizitai, kelionės sąlygos, Turisto(-ų) asmens duomenys arba rekvizitai, kelionės kaina ir kitos sąlygos, yra neatsiejamos dalys.

2. Sutarties šalių įsipareigojimai

2.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:

2.1.1. Organizuoti Turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios Sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba/ir kita kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios Sutarties priedas.

2.1.2. Kelionei autobusu nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos; likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu yra 34 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.

2.1.3. Iki sutarties pasirašymo rašytine forma Turistui(-ams) pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir iš jų išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją, patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės normas), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Prieš pasirašant sutartį, suteikti informaciją apie sveikatos, neįvykusios kelionės rizikos ir kitus draudimus.

2.1.4. Tais atvejais, kai Kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti Turistui(-ams) apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti Turistą(-us) apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti Turistui(-ams) neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.

2.1.5. Prieš kelionę rašytine forma Turistui(-ams) pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), Kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų/agentų, į kuriuos Turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius; jei tokių agentūrų ar agentų nėra, Turistui(-ams) nurodyti telefono numerį, kuriuo jis/jie galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam/jiems padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti prieš vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką.

Į kelionę vykstant nepilnamečiams, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

2.1.6. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Elektroniniu paštu iš Turisto(-ų) gautas patvirtinimas apie sutarties ir sutarties priedų gavimą, arba apmokėjimas už kelionę pagal su sutartimi gautą sąskaitą yra laikomas turistinės sutarties sudarymu.

2.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.

2.2. Turistas(-ai) įsipareigoja:

2.2.1. Sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 3 savaitėms, sumokėti už kelionę 20 % dydžio avansą; sudarant sutartį kalėdinėms, naujametinėms, slidinėjimo, kelionėms, kelionėms Rusijos kryptimis, tolimųjų kraštų kelionėms, visoms kelionėms lėktuvu bei keltais iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 3 savaitėms, sumokėti už kelionę 50 % dydžio avansą; sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 3 savaitėms, iš karto sumokėti už kelionę visą sumą. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pateikti tikslius keliautojų duomenis, dokumentus ir kontaktinę informaciją, reikalingą Kelionių organizatoriui įvykdyti šią Sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės metu vadovo nurodytas tarpines išvykimo vietas; laikytis Kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos reikalavimų ir į šalį įvežamų daiktų kiekio bei kitų apribojimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos.

2.2.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu Turistas(-ai) prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai Turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu žalą (nuostolius) tretiesiems asmenims atlygins Kelionių organizatorius, tai Turistas(-ai) privalės padengti tokius Kelionių organizatoriaus atlygintus nuostolius ir su nuostolių atlyginimu susijusias išlaidas per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos arba pranešimo gavimo dienos. Turistas(-ai), vėluojantis(-ys) atlyginti nuostolius, moka 0,2 % delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Išlaidų, nuostolių dydis turi būti protingas ir pagrįstas.

2.2.3. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.

 2.2.4. Vykstant kelionei autobusu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti ir nevaikščioti autobuso salone autobusui važiuojant.

 2.2.5. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad turisto turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pvz. nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti seife).

2.2.6. Turistas, pagrindinė šios Sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Turistas, pasirašantis šią Sutartį, yra atsakingas už Kelionių organizatoriaus suteiktos informacijos perdavimą kitiems sutartyje įrašytiems turistams.

2.3. Šalys susitaria, kad bet kokie Turisto(-ų) lūkesčiai, paremti spėjimais ir įsivaizdavimais, trečiųjų asmenų pasakojimais, savarankiškai ar trečiųjų asmenų apie lankytinas vietas surinkta informacija ar bet kokiais kitais pagrindais, o ne Kelionių organizatoriaus suteikta informacija, yra nepagrįsti ir neturi būti pagrindu reikšti pretenzijas dėl neva blogai organizuotos turistinės kelionės.

2.4. Kelionių organizatorius įsipareigoja keleivius nuvežti ir parvežti į tą pačią vietą, iš kurios keleiviai išvyko, organizatorius neatsako už Turisto(-ų) pavėlavimą atvykti į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą ir neįsipareigoja Turisto(-ų) laukti. Kelionių organizatorius neatsako už keleivio savavališkai priimtą sprendimą bet kuriuo kelionės metu išvykti savarankiškai. Turistas(-ai), laiku neatvykęs(-ę) į tarpinę išvykimo vietą, turi savo lėšomis savarankiškai grįžti į pradinę arba vykti į kitą kelionės maršrute numatytą tarpinę vietą; tokiu atveju Kelionių organizatorius turtinės ir neturtinės atsakomybės Turisto(-ų) atžvilgiu neprisiima. Turistinės kelionės metu Turistas(-ai) patys atsako už savo daiktų saugumą.

2.5. Kelionių organizatorius patvirtina, kad jis vykdys Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus bendruosius kelionių organizatoriams keliamus reikalavimus. Kelionių organizatoriaus įsipareigojimai yra užtikrinti laidavimo draudimu.

2.6. Turistas(-ai) turi teisę bet kada prieš prasidedant kelionei teirautis informacijos apie kelionę ne tik Agento, bet ir Kelionių organizatoriaus, jei mano, kad Agentas suteikė nepilną arba/ir neišsamią informaciją apie kelionę.

2.7. Atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.722 straipsnio nuostatas, šalys susitaria, kad Kelionių organizatorius ataskaitos Turistui(-ams) neteikia.

3. Teisė atsisakyti sutarties

3.1.Turisto teisė nutraukti sutartį:

3.1.1. Turistas(-ai) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties apie tai pareikšdamas(-i) Kelionių organizatoriui raštu. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo pareiškimo momento. Jeigu Turistas(-ai) atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako (t. y., kai aplinkybės, kurių pagrindu sutarties atsisakoma, yra atsiradę dėl Turisto(-ų) kaltės), jis/jie turi sumokėti Kelionių organizatoriui šioje Sutartyje nurodytą sutarties nutraukimo mokestį, kurio suma yra išreiškiama procentais nuo kelionės kainos.

Datos, turistų skaičiaus, viešbučio keitimai yra priskiriami atsisakymo kategorijai. Šalys susitaria ir sutinka, kad sutarties atsisakymo mokesčiai yra skaičiuojami taip:

Sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams)

Sutartis nutraukiama

Suma procentais nuo kelionės kainos

likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo

20%

likus nuo 28 iki 18 d. iki išvykimo

40%

likus nuo 18 iki 12 d. iki išvykimo

60%

likus nuo 12 iki 7 d. iki išvykimo

85%

likus mažiau nei 7 d. iki išvykimo

100%

3.1.2. Kalėdinių, naujametinių, slidinėjimo, tolimųjų kraštų, bei Rusijos krypčių, visų kelionių lėktuvu bei keltais 3.1.1. punkte nurodyti turistinės sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams) yra dvigubinami.                           

Daugumos aviakompanijų lėktuvų bilietai yra nekeičiami, o, atsisakius vykti, pinigai už juos negrąžinami.

Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

3.1.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

3.1.3.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

b) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;

c) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.752 straipsnį.

3.1.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.752 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę žalą;

3.1.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

3.1.4. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

3.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties.

3.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Turistą(-us).

3.2.2. Kelionių organizatorius gali vienašališkai nutraukti sutartį, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos; likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.  Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus tai pačiai kelionei. Minimalus turistų skaičius autobuse – 34 turistai.

3.2.3. Jeigu Kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias Turistas(-ai) neatsako, jis privalo pasiūlyti Turistui(-ams) naują, tokios pat ar geresnės kokybės alternatyvų kelionės variantą. Jeigu Turistas(-ai) pasiūlytos kelionės atsisako, Kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui(-ams) už kelionę įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, proporcingą jų dalį.

3.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti Turistui(-ams) pinigus už kelionę bei atlyginti Turistui(-ams) turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 2.1.2. punkte nurodytų aplinkybių arba dėl nenugalimos jėgos.

3.4. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties dėl priežasčių, už kurias atsako Turistas(-ai), įskaitant atvejus, kai Turistas(-ai) nesumoka laiku visos kelionės kainos arba/ir neatvyksta į išvykimo vietą. Tuomet, kai Turistas(-ai) laiku neatvyksta į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą kelionės metu, Kelionių organizatorius įgyja teisę į tą kelionės kainos dalį, kuri turėjo būti sumokėta nepriklausomai nuo to, ar Turistas(-ai) pradėjo ir ar tęsė kelionę toliau.

3.5. Kai, nutraukus sutartį, Kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti Turistui(-ams) visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į Turisto(-ų) nurodytą sąskaitą(-as) per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

4. Sutarties sąlygų pakeitimas

4.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Turistą(-us), gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas(-ai) turi teisę atsisakyti keisti sutartį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik abipusiu šalių susitarimu ir tik raštiškai.

4.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 14 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad dėl ne nuo Kelionių organizatoriaus priklausančių aplinkybių pasikeičia vežimo ar kitos išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas(-ai) turi teisę atsisakyti kainos didinimo.

4.3. Jeigu Turistas(-ai) atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1., 4.2. punktų atvejais, Kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju Turistas(-ai) turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus. Jeigu Kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai Turistas(-ai) atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1. punkto atvejais, atitinkamai yra taikomos šios sutarties 3.3. punkto nuostatos.

5. Kelionės kainos keitimas

5.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą tik esant visoms šioms sąlygoms:

5.1.1. Sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti kelionės kainą.

5.1.2. Sutartyje aiškiai nurodoma turisto teisė į kainos sumažinimą, sumažėjus sutarties 7.2 punkte nurodytoms išlaidoms ir nurodoma, kaip turi būti apskaičiuojama peržiūrėta kaina.

5.1.3. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.

5.2. Sutarties 5.1. punkte nurodytas kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

5.2.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

5.2.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;

5.2.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

5.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

5.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

5.4.1. sumažėjus sutarties 5.2 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;

5.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;

5.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;

5.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;

5.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

5.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

6. Sutarties šalių pasikeitimas

6.1. Likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki kelionės autobusu pradžios, Turistas(-ai) turi teisę pakeisti Turistą kitu asmeniu. Į kelionę vykstantis asmuo turi atitikti Turistui keliamus reikalavimus, jei tokie yra (amžius, reikalingų dokumentų turėjimas, sutikimas išvykti, jei keliauja nepilnametis, ir pan.). Tais atvejais, kai toks teisių ir pareigų pagal sutartį perleidimas sukelia papildomas Kelionių organizatoriaus arba/ir trečiųjų asmenų (partnerių), kurių pagalba naudojasi Kelionių organizatorius, išlaidas, Turistas(-ai) turi atlyginti visas išlaidas prieš prasidedant kelionei arba vėliau, jeigu išlaidų negalima tiksliai paskaičiuoti prieš kelionę. Bet kuriuo atveju, Kelionių organizatoriui turi būti pateikti dokumentai apie teisių ir pareigų pagal šią Sutartį perleidimą kitam asmeniui, jei tokiame perleidime nedalyvavo Kelionių organizatorius.

7. Atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą

7.1. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad Kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies (nurodytos pirmajame šios Sutarties puslapyje), jis privalo pasiūlyti Turistui(-ams) tinkamą alternatyvią kelionę (paslaugas) už tokią pačią ar didesnę kainą, jei Turistas(-ai) sutinka sumokėti kainų skirtumą sutartyje nurodytam terminui, ir kompensuoti Turistui(-ams) anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainų skirtumą, jei pasiūlytoji alternatyvi kelionė yra pigesnė. Jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvios kelionės (paslaugų) arba Turistas(-ai) jos atsisako, Kelionių organizatorius turi užtikrinti Turisto(-ų) grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, priimtiną Turistui(-ams), taip pat grąžinti Turistui(-ams) pinigus už kelionę.

7.2. Jeigu Turistas (-ai) nevykdo šios Sutarties sąlygų ir visų iš jų išplaukiančių prievolių (neturi kelionei reikalingų ir galiojančių asmens tapatybės dokumentų, neatvyksta laiku į išvykimo vietą, trukdo tęsti kelionę, nesilaiko muitinės taisyklių ir kt.). Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Tokiu atveju Turistas (-ai), jeigu jie yra išvykę, grįžta savo lėšomis, o Kelionių organizatorius visais atvejais įgyja teisę į tą kelionės kainos dalį, kuri turėjo būti sumokėta, nepriklausomai nuo to, ar Turistas (-ai) pradėjo ir ar tęsė kelionę toliau.

7.3. Jeigu Agentas Turistui(-ams) suteikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, dėl kurios Turistas(-ai) patyrė žalą (nuostolius), visą žalą (nuostolius) kompensuoja Agentas.

8. Bendrosios sąlygos

8.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši Sutartis.

8.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo arba neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui; šiems nesiimant priemonių konfliktą spręsti, pretenzijos turi būti pareiškiamos raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; Kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Pareiškus pretenziją, ginčai sprendžiam i derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pretenzijos pareiškimas ir derybos yra privaloma išankstinė neteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra pagal šią Sutartį. Taip pat prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat Tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.    

8.3. Pasirašius šią Sutartį, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

8.4. Turistas, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad turistinės sutarties sąlygos su juo buvo aptartos individualiai, Kelionių organizatorius pagal galimybes atsižvelgė į Turisto pageidavimus, išsakytus prieš pasirašant sutartį, informavo apie galimybę sudaryti draudimo sutartį Turisto išlaidoms dėl negalėjimo išvykti į kelionę, išlaidoms medicininei pagalbai, įskaitant repatriaciją, išlaidoms ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais padengti, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką. Pasirašydamas sutartį, Turistas patvirtina, kad prieš kelionę sutinka kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu į Kelionių organizatorių arba Agentą dėl informacijos apie Turisto sėdėjimo vietą autobuse. Turistas taip pat patvirtina, kad susipažino su sutarties sąlygomis, kad sutarties sąlygos yra jam suprantamos, o Kelionių organizatorius išaiškino nesuprastų sutarties sąlygų prasmę ir reikšmę bei atsižvelgė į Turisto pastabas dėl sutarties. Turistas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas.

8.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo galima kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.

8.6. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną Kelionių organizatoriui ir Turistui(-ams). Abu šios Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9. Kelionių organizatoriaus atsakomybė  

9.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. 

Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

9.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą.

9.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

9.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.

9.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus,išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

9.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 9.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.

9.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 9.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

9.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę.

Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

9.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

9.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

9.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 9.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.

9.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 9.9 – 9.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

9.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

9.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

9.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;

9.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 9.9 punktą;

9.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

9.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

9.15.1. turisto kaltės;

9.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

9.15.3. nenugalimos jėgos.

9.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

9.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1),2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p.1),2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1),ir pagal tarptautines konvencijas.

9.18. Pagal sutarties 9.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties VII skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 9.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

9.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Patvirtinu, kad esu informuotas apie galimybę sudaryti medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis ir su draudimo taisyklėmis susipažinau. Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. Apie tikslų išvykimo laiką, išvykimo vietą būsite informuoti SMS žinute ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki kelionės. Apie tikslią vietą autobuse -  būsite informuoti SMS žinute ne vėliau kaip likus 1 dienai iki kelionės.

Pasirašydamas sutartį sutinku, kad UAB „700LT“ ir jos įgalioti asmenys tvarkytų mano asmens duomenis administravimo ir įvykdymo tikslais. Suprantu, kad nesutikęs su mano asmens duomenų tvarkymu kelionės registravimosi administravimo ir įvykdymo tikslais, negalėsiu registruotis kelionei. https://www.700.lt/privatumo-politika

 

Užsisakykite naujienlaiškį

Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir mes jums atsiųsime kelionių pasiūlymus į jūsų pašto dėžutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, kelionės istorija. Esu informuotas (-a) apie tai, kad turiu teisę bet kada, nenurodydamas (-a) priežasties, atšaukti šį sutikimą kreipdamasis (-i) į kelionių organizatorių adresu V. Putvinskio g. 49 - 204, LT - 44243 Kaunas, Lietuva, tel. +370 618 27881 arba el. paštu info@700.lt