1.Sutarties šalys
1.1. Šioje Sutartyje Turistas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo ar įmonė/įstaiga/organizacija) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.2. Kelionių organizatorius – UAB „700LT“.
1.3. Kelionių pardavimo agentas (toliau sutartyje – Agentas) – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir/ar atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją.
1.4. Ši Sutartis bei atskiri dokumentai, kuriuose nurodyti Kelionių organizatoriaus rekvizitai, kelionės sąlygos, Turisto(-ų) asmens duomenys arba rekvizitai, kelionės kaina ir kitos sąlygos, yra neatsiejamos dalys.
2. Sutarties šalių įsipareigojimai
2.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
2.1.1. Organizuoti Turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios Sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba/ir kita kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios Sutarties priedas.
2.1.2. Kelionei autobusu nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip  20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos; 7 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos; likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu yra 34 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
2.1.3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti Turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita Turisto pasirinkta forma būtinus bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. 
2.1.4. Tais atvejais, kai Kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti Turistui(-ams) apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti Turistą(-us) apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti Turistui(-ams) neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. Daugiau informacijos pateikiame sutarties priede "INFORMACIJA APIE KELIONĘ"
2.1.5.  Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti Turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita Turisto pasirinkta forma: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), Kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų/agentų, į kuriuos Turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius; jei tokių agentūrų ar agentų nėra, Turistui(-ams) nurodyti telefono numerį, kuriuo jis/jie galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam/jiems padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti prieš vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Į kelionę vykstant nepilnamečiams, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. Daugiau informacijos pateikiame sutarties priede "INFORMACIJA APIE KELIONĘ"
2.1.6. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu iš Turisto gautas patvirtinimas apie sutarties ir jos priedų gavimą arba kelionės kainos ar jos dalies sumokėjimas pagal su sutartimi gautą sąskaitą yra laikomas sutarties sudarymu. Jei sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje Turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą. 
2.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
2.2. Turistas(-ai) įsipareigoja:
2.2.1. Sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 3 savaitėms, sumokėti už kelionę 20 % dydžio avansą; sudarant sutartį kalėdinėms, naujametinėms, slidinėjimo, kelionėms, kelionėms Rusijos kryptimis, tolimųjų kraštų kelionėms, visoms kelionėms lėktuvu bei keltais iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 3 savaitėms, sumokėti už kelionę 50 % dydžio avansą; sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 3 savaitėms, iš karto sumokėti už kelionę visą sumą. Pateikti tikslius keliautojų duomenis, dokumentus ir kontaktinę informaciją, reikalingą Kelionių organizatoriui įvykdyti šią Sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės metu vadovo nurodytas tarpines išvykimo vietas; laikytis Kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos reikalavimų ir į šalį įvežamų daiktų kiekio bei kitų apribojimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos.
2.2.2. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
2.2.3. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. 
2.2.4. Vykstant kelionei autobusu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti ir nevaikščioti autobuso salone autobusui važiuojant.
 2.2.5. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad turisto turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pvz. nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti seife).
2.2.6. Turistas, pagrindinė šios Sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Turistas, pasirašantis šią Sutartį, yra atsakingas už Kelionių organizatoriaus suteiktos informacijos perdavimą kitiems sutartyje įrašytiems turistams.
2.3. Šalys susitaria, kad bet kokie Turisto(-ų) lūkesčiai, paremti spėjimais ir įsivaizdavimais, trečiųjų asmenų pasakojimais, savarankiškai ar trečiųjų asmenų apie lankytinas vietas surinkta informacija ar bet kokiais kitais pagrindais, o ne Kelionių organizatoriaus suteikta informacija, yra nepagrįsti ir neturi būti pagrindu reikšti pretenzijas dėl neva blogai organizuotos turistinės kelionės.
2.4. Kelionių organizatorius įsipareigoja keleivius nuvežti ir parvežti į tą pačią vietą, iš kurios keleiviai išvyko, organizatorius neatsako už Turisto(-ų) pavėlavimą atvykti į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą ir neįsipareigoja Turisto(-ų) laukti. Kelionių organizatorius neatsako už keleivio savavališkai priimtą sprendimą bet kuriuo kelionės metu išvykti savarankiškai. Turistas(-ai), laiku neatvykęs(-ę) į tarpinę išvykimo vietą, turi savo lėšomis savarankiškai grįžti į pradinę arba vykti į kitą kelionės maršrute numatytą tarpinę vietą; tokiu atveju Kelionių organizatorius turtinės ir neturtinės atsakomybės Turisto(-ų) atžvilgiu neprisiima. Turistinės kelionės metu Turistas(-ai) patys atsako už savo daiktų saugumą.
2.5. Turistas(-ai) turi teisę bet kada prieš prasidedant kelionei teirautis informacijos apie kelionę ne tik Agento, bet ir Kelionių organizatoriaus, jei mano, kad Agentas suteikė nepilną arba/ir neišsamią informaciją apie kelionę.
3. Teisė atsisakyti sutarties
3.1.Turisto teisė nutraukti sutartį:
3.1.1. Turistas(-ai) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties apie tai pareikšdamas(-i) Kelionių organizatoriui raštu. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo pareiškimo momento. Jeigu Turistas(-ai) atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako (t. y., kai aplinkybės, kurių pagrindu sutarties atsisakoma, yra atsiradę dėl Turisto(-ų) kaltės), jis/jie turi sumokėti Kelionių organizatoriui šioje Sutartyje nurodytą sutarties nutraukimo mokestį, kurio suma yra išreiškiama procentais nuo kelionės kainos.

Sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams)

Sutartis nutraukiama

Suma procentais nuo kelionės kainos

likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo

20%

likus nuo 28 iki 18 d. iki išvykimo

40%

likus nuo 18 iki 12 d. iki išvykimo

60%

likus nuo 12 iki 7 d. iki išvykimo

85%

likus mažiau nei 7 d. iki išvykimo

100%

3.1.2.  Kalėdinių, naujametinių, slidinėjimo, visų kelionių lėktuvu bei keltais atveju taikomi šie sutarties nutraukimo mokesčiai:

Sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams)

Sutartis nutraukiama

Suma procentais nuo kelionės kainos

likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo

20%

likus nuo 28 iki 18 d. iki išvykimo

60%

likus mažiau nei 18 d. iki išvykimo

100%

Daugumos aviakompanijų lėktuvų bilietai yra nekeičiami, o, atsisakius vykti, pinigai už juos negrąžinami.
Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
3.1.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
3.1.3.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
b) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;
c) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį.
3.1.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę žalą;
3.1.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
3.1.4. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.
3.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties.
3.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Turistą(-us).
3.2.2. Kelionių organizatorius gali vienašališkai nutraukti sutartį, kai sutarties atsisakoma dėl 2.1.2. punkte nurodytų aplinkybių.
3.2.3. Jeigu Kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias Turistas(-ai) neatsako, jis privalo pasiūlyti Turistui(-ams) naują, tokios pat ar geresnės kokybės alternatyvų kelionės variantą. Jeigu Turistas(-ai) pasiūlytos kelionės atsisako, Kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui(-ams) už kelionę įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, proporcingą jų dalį.
3.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti Turistui(-ams) pinigus už kelionę bei atlyginti Turistui(-ams) turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 2.1.2. punkte nurodytų aplinkybių arba dėl nenugalimos jėgos.
3.4. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties dėl priežasčių, už kurias atsako Turistas(-ai), įskaitant atvejus, kai Turistas(-ai) nesumoka laiku visos kelionės kainos arba/ir neatvyksta į išvykimo vietą. Tuomet, kai Turistas(-ai) laiku neatvyksta į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą kelionės metu, Kelionių organizatorius įgyja teisę į tą kelionės kainos dalį, kuri turėjo būti sumokėta nepriklausomai nuo to, ar Turistas(-ai) pradėjo ir ar tęsė kelionę toliau.
3.5. Kai, nutraukus sutartį, Kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti Turistui(-ams) visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į Turisto(-ų) nurodytą sąskaitą(-as) per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
4. Sutarties sąlygų pakeitimas
4.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
4.1.1. Turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
4.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pavyzdžiui, Turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai ir kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
4.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
4.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja Turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
4.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, Turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti Kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
4.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
4.4.1. sumažėjus sutarties 4.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
4.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent Kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl Turisto kaltės;
4.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
4.4.4. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba Turistas jų atsisako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
4.4.5. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
4.5. Sumažinus kelionės kainą, Kelionių organizatorius turi teisę iš Turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu Kelionių organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.
4.6. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet:
4.6.1. pakeitimai nėra esminiai;
4.6.2. Kelionių organizatorius Turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė Turistui informaciją apie pakeitimus.
4.7. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti Turistui informaciją apie:
4.7.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
4.7.2. protingą terminą, per kurį Turistas turi informuoti Kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
4.7.3. pasekmes, jei Turistas neatsakytų per Kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
4.7.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
4.8. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per Kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
4.9. Turistui nutraukus sutartį, Kelionių organizatorius gali Turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, Turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
4.10. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.
5. Sutarties šalių pasikeitimas
5.1.  Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienų perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
5.2. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 5.2. punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 3.1.1 arba 3.1.2. punktuose nurodytą nutraukimo mokestį. 
6. Atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą
6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą:
6.2.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
6.2.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
6.2.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų. 
6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.
6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios). 6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;
6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
6.15.1. turisto kaltės; 
6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
6.15.3. nenugalimos jėgos.
6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka
7. Bendrosios sąlygos
7.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši Sutartis.
7.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu nevėliau kaip per tris mėnesius nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.3. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.  
7.3. Pasirašius šią Sutartį, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
7.4. Turistas, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad kelionių organizatorius informavo apie galimybę sudaryti draudimo sutartį Turisto išlaidoms dėl negalėjimo išvykti į kelionę, išlaidoms medicininei pagalbai, įskaitant repatriaciją, išlaidoms ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais padengti, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką. Pasirašydamas sutartį, Turistas patvirtina, kad prieš kelionę sutinka kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu į Kelionių organizatorių arba Agentą dėl informacijos apie Turisto sėdėjimo vietą autobuse. Turistas taip pat patvirtina, kad susipažino su sutarties sąlygomis, kad sutarties sąlygos yra jam suprantamos, o Kelionių organizatorius išaiškino nesuprastų sutarties sąlygų prasmę ir reikšmę bei atsižvelgė į Turisto pastabas dėl sutarties. Turistas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas.
7.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną Kelionių organizatoriui ir Turistui(-ams). Abu šios Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Patvirtinu, kad esu informuotas apie galimybę sudaryti medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis ir su draudimo taisyklėmis susipažinau. Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. Apie tikslų išvykimo laiką, išvykimo vietą būsite informuoti SMS žinute ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki kelionės. Apie tikslią vietą autobuse -  būsite informuoti SMS žinute ne vėliau kaip likus 1 dienai iki kelionės.
Pasirašydamas sutartį sutinku, kad UAB „700LT“ ir jos įgalioti asmenys tvarkytų mano asmens duomenis administravimo ir įvykdymo tikslais. Suprantu, kad nesutikęs su mano asmens duomenų tvarkymu kelionės registravimosi administravimo ir įvykdymo tikslais, negalėsiu registruotis kelionei. https://www.700.lt/privatumo-politika

Informacija ir patarimai keliaujantiems į pažintines keliones autobusu (Sutarties priedas)
 

INFORMACIJA APIE KELIONĘ

Kelionių organizatoriaus 700LT organizuojamos kelionės nėra tinkamos riboto judumo asmenims

Pasas/asmens tapatybės kortelė

Į kelionę galima vykti tik turint galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę (galioja ne visose šalyse). Šalių, kuriose galioja asmens tapatybės kortelės, sąrašą galite pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt
Vykstant į kelionę privaloma turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę (kortelė galioja ne visose šalyse).

Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ar prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti kelionių organizatorius, taip pat migracijos tarnybos. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. Tikslesnės informacijos teiraukitės kelionių organizatoriaus.

Laisvas asmenų judėjimas

Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi.

Be to, valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Sienų kirtimo ir pasų kontrolės tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) bei asmenims, neturintiems pilietybės, yra kitokia. Informacijos apie šią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: www.urm.lt.

Pasą ir kitus asmens dokumentus kelionės metu ypatingai saugokite. Praradus pasą ar kitus asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, nedelsiant informuokite apie tai 700LT kelionės vadovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos

Europos Sąjungos piliečiams, vykstantiems į keliones aprašytas 700LT kataloge ar internetinėje svetainėje daugeliu atvejų galioja bevizio įvažiavimo režimas. Išskyrus tuos atvejus, kai vykstama į Rusiją arba Baltarusiją.
Baltarusijos vizai gauti reikalingi šie dokumentai: Lietuvos piliečio pasas (ir vaikams), galiojantis ne mažiau kaip 3 mėn. po grįžimo datos, tvarkingas, nesuplyšęs, su mažiausiai dviem laisvais puslapiais vizoms (į puslapius „kiti įrašai“ ar „paso galiojimas“) vizos neklijuojamos.Vizai išduoti būtinas medicininių išlaidų draudimo polisas (minimali draudimo suma 10 000 EUR). Antrą medicininių išlaidų draudimo poliso egzempliorių būtina turėti kertant Baltarusijos sieną. Reikalinga  viena foto nuotrauka 3,5 x 4,5 cm (spalvota, matinė, baltame fone, 80% turi užimti  veidas, ne senesnė negu 6 mėn.), vaikams iki 16 m.-  gimimo liudijimo kopija, abiejų tėvų pasų kopijos.  Anketiniai duomenys: darbovietė, pareigos, adresas, telefonas, gyv. adresas, asm. telefonas,  mergautinė pavardė (jei moteris pakeitusi pavardę), gimimo miestas ir imigravimo metai į LR (jei gimė ne LR), sutuoktinio duomenys (vardas, pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data). Grupinės vizos mokestis ~ 25 EUR (viza daroma per 7 darbo dienas ), individualios – 40 EUR, skubios – 70 EUR. Nuo 2018.03.01 vaikams iki 13 metų -  viza nemokama, mokamas tik vizos įforminimo mokestis - 8 EUR.
Kelionės metu vykstame per pasienio kontrolės punktus, kur bus tikrinami asmens dokumentai, gali būti tikrinamas bagažas. Pasienio kontrolė gali užtrukti kelias valandas. Kelionių organizatorius „700LT“ neatsako už pasienio tarnybų darbą.Vykstant į Baltarusiją, yra draužiama įvežti/ išvežti pieno, sūrio, mėsos ir žuvies gaminius, vaistus. Išvykstant iš Baltarusijos yra ribojamas išvežamų prekių kiekis vienam asmeniui: 40 vnt. cigarečių (2 pakeliai), 1 litras stipraus alkoholio (virš 20 laipsnių stiprumo, putojantis vynas priskiriamas prie stipriųjų gėrimų), 4 litrai vyno ir 16 litrų alaus.
Norint pasidaryti vizą, LR piliečio pasą ir reikalingus dokumentus reikia pristatyti į mūsų biurą Kaune. Pasas su padaryta viza bus gražinamas kelionės išvykimo dieną, autobuse.
Dėl Baltarusijos pasienio tarnybų darbo ypatybių, įvažiuojant į Baltarusiją galimi užtrukimai pasienyje. Vizų kainos ir reikalavimai vizai gauti, gali keistis. Prašome turėti su savimi rašymo priemonę, nes pasienyje reikia pildyti migracines korteles.
Rusijos vizai gauti reikalingi šie dokumentai: Lietuvos piliečio pasas (ir vaikams), galiojantis ne mažiau kaip 6 mėn., tvarkingas, nesuplyšęs, su mažiausiai dviem laisvais puslapiais vizoms (į puslapius „kiti įrašai“ ar „paso galiojimas“) vizos neklijuojamos.Vizai išduoti būtinas medicininių išlaidų draudimo polisas (minimali draudimo suma 40 000 EUR). Draudimo polise turi būti įrašas, kad vykstama į Rusiją, ne į NVS. Reikalinga  viena foto nuotrauka 3,5 x 4,5 cm (spalvota, matinė, baltame fone, ne senesnė negu 6 mėn.), gimimo liudijimo kopija asmenims iki 18 m. Vizos mokestis ~ 80 EUR (viza daroma per 15 darbo dienų ). Vykstant į Rusiją, yra draužiama įvežti/ išvežti pieno, sūrio, mėsos ir žuvies gaminius, vaistus. Išvykstant iš Rusijos yra ribojamas išvežamų prekių kiekis vienam asmeniui: 40 vnt. cigarečių (2 pakeliai), 1 litras stipraus alkoholio (virš 20 laipsnių stiprumo, putojantis vynas priskiriamas prie stipriųjų gėrimų), 4 litrai vyno ir 16 litrų alaus.
Norint pasidaryti Rusijos vizą, LR piliečio pasą ir reikalingus dokumentus reikia pristatyti į mūsų biurą Kaune. Pasas su padaryta viza bus gražinamas kelionės išvykimo dieną, autobuse.

Dėl Rusijos pasienio tarnybų darbo ypatybių, įvažiuojant į Rusiją galimi užtrukimai pasienyje.
Vizų kainos ir reikalavimai vizai gauti, gali keistis.

Valstybių, į kurias vykstant LR piliečiams reikia vizos, sąrašą galite rasti ir informaciją pasitikslinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt.

Vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai ne Lietuvos piliečiams bei asmenims, neturintiems pilietybės, gali būti kitokie. Informaciją apie vizas ir jų gavimo tvarką teikia reikiamos šalies diplomatinės atstovybės ir/ar konsulinės įstaigos. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies ambasadą.

Turintys leidimus gyventi Europos Sąjungoje keliauja be vizų

Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos. Atkreipiame dėmesį, kad Airijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos ir Rumunijos išduoti leidimai gyventi nesuteikia teisės atvykti be vizos, nes šios šalys netaiko Šengeno teisyno nuostatų.

Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje

Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą. Su vienu iš tėvų, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu vykstančiam ar vienam keliaujančiam vaikui raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę.

Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavardė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Net ir tada, kai vaiko ir vieno iš tėvų pavardės sutampa, pasienio kontrolės punkto pareigūnai turi teisę pareikalauti vaiko gimimo liudijimo, jeigu jiems kyla abejonių dėl vaiko ir suaugusiojo giminystės ryšių. Tokios situacijos dažniausiai pasitaiko tuomet, kai vaiko ir kartu keliaujančio suaugusiojo pavardės yra identiškos, t.y. sutampa ir pavardžių galūnės. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta. Šie reikalavimai netaikomi asmenims, iki 18 metų amžiaus sudariusiems santuoką (įgijusiems visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems).

Šengeno erdvėje reikalinga tik viena viza

Užsieniečiui norint keliauti po Šengeno susitarimo teritoriją reikalinga tik viena viza. Katalogo rengimo metu Šengeno erdvei priklauso 26 valstybės (22 ES narės: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija ir Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija ir 4 ne ES valstybės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija).

700LT neatsako už tai, kad, neįsigijęs (negavęs) vizos, arba savarankiškai besirūpinantis viza ir esant klaidoms jose, turistas neišvyksta į kelionę arba priverstas nutraukti kelionę. Tokiu atveju į gyvenamąją vietą turistas grįžta pats.

700LT taip pat neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Daugiau ir naujausios informacijos galite rasti: www.urm.lt.

Transporto priemonė

Į keliones vykstama dviejų kategorijų – turistinės klasės ir mikro autobusais.

Turistinės klasės – tai 28–76 sėdimų vietų autobusai. Autobusuose yra garso ir vaizdo grotuvai, tualetas, vėdinimo sistema, sėdynės pusiau atsilenkia. Kai kuriuose autobusuose yra karšto vandens aparatas (naudojamas tik sustojimo metu), vandens kiekis ribotas.

Mikro autobusai – tai 16–19 sėdimų vietų autobusai, kuriuose yra garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema.

Sėdėjimo vieta autobuse

Vietą autobuse, kurioje sėdėsite kelionės metu galite pasirinkti kelionės rezervacijos metu. Kelionių organizatorius, esant reikalui, pasilieka sau teisę pakeisti Jūsų pasirinktą vietą autobuse. Vienas turistas, vykstantis į kelionę, sėdėjimo vietą gali rinktis tik greta jau rezervavusių vietas pavienių keliautojų. Kitu atveju kelionių organizatorius pasilieka teisę be atskiro pranešimo sėdėjimo vietą koreguoti.

Išvykimo data

Kelionių išvykimo datos gali keistis dėl iš anksto nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių (meteorologinės sąlygos, masiniai renginiai, vietos valdžios sprendimai, keltų tvarkaraščių pasikeitimai ir kt.). Šią informaciją Jums suteiks kelionių pardavimo agentas, pas kurį užsisakėte kelionę, darbuotojai arba ją galite rasti 700LT interneto svetainėje www.700.lt.

Papildomos kelionių išvykimo datos

Kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į kai kurių kelionių paklausą, sezono metu gali pasiūlyti papildomų kelionių išvykimo datų. Šios informacijos teiraukitės kelionių pardavimo agento arba ieškokite internetiniame puslapyje www.700.lt.

Išvykimo į kelionę laikas ir vieta, autobuso valstybinis numeris ir kelionės vadovo informacija

Ne vėliau kaip 1 diena prieš išvykimą būtinai pasitikslinkite išvykimo į kelionę laiką. Informaciją apie išvykimo į kelionę laiką ir vietą, autobuso valstybinį numerį ir kelionės vadovo vardą, likus 1 dienai iki kelionės, Jums pranešime trumpąja žinute. Šią informaciją Jums taip pat gali suteikti kelionių organizatorius, pas kurį užsisakėte kelionę arba ją galite rasti 700LT interneto svetainėje adresu: https://www. https://www.700.lt/isvykimu-laikas

Išvykimo į kelionę ir grįžimo iš kelionės miestų eiliškumas Lietuvoje gali nesutapti. 

Į išvykimo vietą atvykite 10–15 min. iki nurodyto išvykimo laiko.

Atmintinė vykstančiajam į kelionę

Keliautojo atmintinėje nurodyta detali informacija, reikalinga ruošiantis į pasirinktą kelionę: atskirų objektų kainos, apranga bei avalynė, kurios gali prireikti kelionės metu, kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę. Atmintinę galite rasti interneto svetainėje www.700.lt. prie kiekvienos kelionės programos. Jei neturite galimybės pasižiūrėti interneto svetainėje, reikalaukite, kad kelionių organizatorius Jums šią atmintinę atspausdintų.

Kelionės kaina

Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui, taip pat pasikeitus valiutos keitimo kursams, taikomiems kelionei. Informaciją apie tai Jums suteiks kelionių pardavimo agentas arba kelionių organizatoriaus atstovas.

Atvykimo į viešbučius ir išvykimo/sugrįžimo į/iš kelionės laikas, bei nuvažiuojamas atstumas

Atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikas, bei nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės, jų remonto darbų bei kt. nenumatytų aplinkybių. Kataloge nurodomi apytikriai atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikai ir atstumai, kurie gali keistis dėl neįmanomų iš anksto numatyti sąlygų. Kelionių organizatorius nebus laikomu atsakingu, jei dėl aukščiau išvardintų ar kitų iš anksto nenumatytų aplinkybių atvykimo į viešbučius ir/ar sugrįžimo iš kelionės laikai skirsis nuo nurodytų kataloje ar šioje informacijoje. Sąvokos naudojamos kataloge:
„Naktį išvykstate“ – tai išvykimo į kelionę laikas, kuris yra ~ 1–3 val. ryto, priklausomai iš kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) išvykstate.

„Anksti ryte“ – tai išvykimo į kelionę laikas, kuris yra ~ 3–6 val. ryto, priklausomai iš kurio miesto (Vilniaus ar Kauno) išvykstate.

Mokami objektai, pramogos ir ekskursijos

Mokami objektai, papildomai mokamos pramogos bei ekskursijos kataloge pažymėti (*), (**) kiekvienos kelionės aprašyme, o skyrelyje „Į kainą neįskaičiuota” nurodyta apytikslė įėjimų į mokamus kaina arba jų suma. Ši suma gali keistis, nes nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios mokamų objektų kainos gali pasikeisti. Laisvu laiku aplankyti siūlomų objektų bilietų kainos nėra įtrauktos į bendrą mokamų objektų bilietų kainų sumą.

Už mokamus objektus turistas moka pats tos šalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta. Jei mokamas objektas kataloge nėra pažymėtas (*), tai reiškia, kad nebus einama į objekto vidų.

Papildomai mokamos ekskursijos pažymėtos (**). Lankomi mokami objektai neįskaičiuoti į ekskursijų kainą.
Kai kurių vietovių ir lankomų objektų gidai – už papildomą mokestį. Kelionės vadovo paslaugos kelionėse autobusu teikiamos lietuvių k., lankomuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.

Dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip meteorologinės sąlygos, transporto kamščiai, masiniai renginiai, vietos valdžios sprendimai, kelių būklė bei jų remonto darbai ir kt., pagal programą lankomas objektas gali būti pakeistas kitu alternatyviu lankomu objektu ar pakeistas objektų lankymo eiliškumas.

Papildomai mokamos ekskursijos/jų paketai

Dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip meteorologinės sąlygos ir kt., pagal programą gali būti nevykdoma viena/kelios ar visos iš papildomai mokamų ekskursijų, tuomet pinigai už šią ekskursiją grąžinami proporcingai sumokėtai sumai už jas. Dėl pinigų grąžinimo prašome kreiptis grįžus iš kelionės į savo kelionių pardavimo agentą.

Išvykimo į ekskursiją vieta gali nesutapti su viešbučio, kuriame gyvenate. Ją kelionės metu nurodys kelionių vadovas.

Išvykus į kelionę, nevykstant į įsigytas ekskursijas, pinigai už jas nėra grąžinami.

INFORMACIJA APIE VIEŠBUČIUS

Maitinimas

Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies specifikos, viešbučio kategorijos ir kt. Pusryčiai gali būti „kontinentiniai“ arba „švediškas stalas“.

Esant ankstyvam išvykimui iš viešbučio ar vėlyvam atvykimui į viešbutį gali būti pateikiamas pusryčių paketas/šalta vakarienė, jeigu tokia galimybė numatyta pagal konkretaus viešbučio taisykles.

Apgyvendinimas

Kataloge aprašytų kelionių metu turistai apgyvendinami 3*, 2* arba „turistinės klasės” viešbučiuose. Jei kelionės metu yra daugiau nei 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis (t.y. tos pačios kelionės metu turistai gali būti apgyvendinti skirtingų kategorijų viešbučiuose). Tos pačios grupės turistai gali būti apgyvendinti skirtinguose tos pačios kategorijos viešbučiuose. Kai kuriuose mažaaukščiuose viešbučiuose gali nebūti lifto.

„Turistinė klasė” – tai minimalių patogumų viešbučiai, svečių namai arba pensionai, kurių kambariuose yra (dušas arba vonia, tualetas), arba bendri dviems kambariams. Kai kuriuose gali būti ir balkonas, televizorius, telefonas, šaldytuvas.

Viešbučiuose gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai kambariai ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri miegamieji kambariai naudojasi vienu dušu ir tualetu).

Atkreipiame dėmesį, kad standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Įprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių arba jų skaičius yra labai ribotas. Užsakius vietą trečiajam asmeniui, dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis. Tuo atveju, jei neįmanoma užsakyti triviečio kambario arba viešbutis tokių neturi – vienas iš trijų asmenų apgyvendinamas su kitais grupės turistais.
Kambaryje esantis kondicionierius dažniausiai nuomojamas už papildomą mokestį.

Viešbučiuose draudžiama laikyti maistą kambaryje, mini bare ar šaldytuve.

Viešbučio administracija savo nuožiūra apgyvendina poilsiautojus atvykimo dieną laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Turistai viešbučio administracijos nustatyta tvarka gali būti apgyvendinti skirtingo tipo viešbučio kambariuose. Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais turisto pageidavimais, kurie neįpareigoja kelionių organizatoriaus ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei.

Tikslius viešbučių pavadinimus, kuriuose turistas bus apgyvendinimas kelionės metu, galite sužinoti pas kelionių pardavimo agentą ne anksčiau nei likus 3 dienoms iki kelionės išvykimo.

Privažiavimas prie viešbučio

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos (viešbutis ant stataus kalno, senamiestyje ir pan.) autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų mūsų siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami/paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki/nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.

Nakvynės laivų kajutėse

Kelionėse, kurių metu yra numatytos nakvynės laivų kajutėse, pateikiama kaina „nuo“, tai yra kelionės kaina su įskaičiuota sėdima vieta laive arba su vieta keturvietėje kajutėje be lango. Vietų skaičius laivuose už mažiausią kainą yra ribotas.

Vietą kajutėje arba aukštesnės kategorijos laivo kajutę turistas gali rinktis pats ir už ją mokėti papildomai pasirenkant iš laivų linijų tuo metu siūlomų kajučių. Laivuose yra dvivietės, trivietės, keturvietės kajutės be langų arba su langais skirtinguose deniuose (priklausomai nuo kajutės kategorijos).

Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugų kiekis ir įvairovė laive, kajučių modifikacija, jų plotas ir vidaus įranga gali skirtis.

Vienas turistas

Jei turistas vyksta vienas ir neperka vienviečio kambario – jis yra apgyvendinamas su kitais grupės turistais dviviečiame, dviviečiame su pristatoma lova arba triviečiame kambaryje. Vienviečiai kambariai užsakomi už papildomą mokestį. Keliaudamas vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, turistas sutinka, kad kelionės metu jis bus apgyvendintas viename kambaryje su bet kuriuo kitu (kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame, dviviečiame su pristatoma lova arba triviečiame kambaryje.

Viešbučio para

Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14–18 valanda, išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10–12 valanda.

Kelionės kaina „nuo“

Kelionės kaina priklauso nuo kelionės krypties, trukmės, datos ir kt. Konkrečios Jus dominančios kelionės kainos bei informacijos apie tai, kada ir kokiomis sąlygomis galioja mažiausia kaina (t.y. kelionės datos ir pan.), teiraukitės savo kelionių pardavimo agento arba apsilankykite 700LT interneto puslapyje www.700.lt.

KITA INFORMACIJA

Prašome atkreipti dėmesį, kad pažintinės kelionės autobusu yra organizuojamos įvairiu metų laiku, visuomet prašome savarankiškai ir atidžiai prieš renkantis kelionę ir jos kryptį, išsianalizuoti pasirinktos šalies vidutinę to laikotarpio, kuomet planuojama kelionė, temperatūrą, klimato ypatybes, augmeniją ir kitas Jums kaip turistui svarbias, tačiau nuo kelionių organizatoriaus 700LT nepriklausančias aplinkybes. Tai leis Jums pasirinkti labiausiai Jūsų lūkesčius atitinkančią ir tenkinančią pažintinę kelionę autobusu.

Atkreipiame dėmesį, kad šalyse į kurias 700LT organizuoja pažintines keliones klimatas, gyvūnija, augmenija ir kiti veiksniai gali skirtis nuo esančios Lietuvoje, rekomenduojame visuomet būti pasirūpinus tinkamomis apsaugos ir kitomis Jums būtinomis ir reikalingomis priemonėmis, viešint kitoje šalyje.

Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys). Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva.

ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame. Daugiau informacijos galite rasti internete adresu: www.ktlk.lt/gyventojams/europos-sveikatos-draudimo-kortele/. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privačiose medicinos įstaigose dažniausiai nėra galimybės pasinaudoti ESDK.
Medicininių išlaidų draudimas

Vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti per kelionių pardavimo agentą arba draudimo bendrovių atstovybėse.

Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį, ir laikysitės visų Jūsų draudimo polise nurodytų procedūros reikalavimų.

Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų, susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus, kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą.

Įsigydami medicininių išlaidų draudimą per kelionių pardavimo agentus arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.

Neįvykusios kelionės rizikos draudimas

Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t.

Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimo sąlygas teiraukitės kelionių pardavimo agento arba draudimo kompanijose.

Bagažo draudimas

Kelionės metu kelionių organizatoriaus ir jo partnerių atstovai deda visas pastangas turistų daiktų saugumui užtikrinti (transporto priemonės visada užrakinamos, jose dažniausiai lieka vairuotojas, stovėjimui parenkamos saugios aikštelės ir kt.). Vis dėlto, keliaujant, ypač į pietų šalis, gali pasitaikyti vagysčių net ir iš užrakintų autobusų. Dėl šios priežasties vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti bagažo draudimą, kuris, priklausomai nuo konkrečios draudimo bendrovės siūlomų draudimo sąlygų, gali apimti tokias rizikas kaip daiktų vagystės, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas kelionės metu. Ypatingai rekomenduojame įsigyti šį draudimą, jeigu į kelionę vežatės didesnės vertės daiktus (papuošalus, fotoaparatus ar vaizdo kameras, kompiuterius bei kitą techniką, prabangos prekes ir kit.).

Bagažas

Kiekvienas turistas turi teisę vežtis vieną bagažo vienetą, kuris pažintinės kelionės autobusu metu yra talpinamas į transporto priemonės bagažo skyrių, ir rankinį bagažą, kuris turisto yra pasiimamas į transporto priemonės vidų ir laikomas pagal vežėjo nustatytas taisykles. Bagažas, kuris yra vežamas transporto priemonės bagažo skyriuje, kelionės į priekį ir atgal metu vairuotojo yra patalpinamas transporto priemonės bagažo skyriuje. Klientas atsiimdamas bagažo vienetą yra atsakingas už tai, kad atsiimtų tik jam priklausantį bagažo vienetą. Rekomenduojame visuomet atsiimant bagažą atidžiai jį apžiūrėti ir atsiimti jį tik įsitikinus, kad jis yra Jūsų. Jei turistas atsiima ne savo bagažo vienetą ir pastebi tai vėliau, prašome kuo greičiau apie tai informuoti 700LT kelionės vadovą. 700LT neatsako už tai, jei turistai sumaišo savo bagažo vienetus. Tokiu atveju betarpiškai rūpinamės savo turistais, siekdami padėti grąžinti sumaišytus bagažo vienetus. Už vežamo rankinio bagažo saugumą atsako pats turistas. Visuomet rekomenduojame būti įsigijus bagažo draudimą.

Jūsų bagaže, kuris vežamas transporto priemonės bagažo skyriuje, neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, taip pat vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Kelionių organizatorius ir jo pasitelkti vežimo paslaugas teikiantys tretieji asmenys neatsako už šių daiktų sugadinimą ar dingimą, jei turistas nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža bagaže, kuris yra talpinamas bagažo skyriuje.

Vežėjas ir 700LT neatsako už rankinį bagažą. Juo turi rūpintis pats turistas.

Išorinė baterija mobiliesiems telefonams

Kelionės metu planuojantiems fotografuoti ar filmuoti mobiliuoju telefonu, rekomenduojama iš anksto pasirūpinti išorine baterija.

Vanduo

Nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti žarnyno negalavimus.

Elektros srovė

Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją vonios kambariuose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje. Todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti „tarpininką“ (adapterį). Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti. Įsigiję „tarpininką“ prieš išvažiuodami į kelionę, nesusidursite su galimais nepatogumais. Daugumos viešbučių kambariuose yra tik vienas elektros lizdas. Dėl to rekomenduojama į kelionę pasiimti šakotuvus.

Pretenzijos

Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu nevėliau kaip per tris mėnesius nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškimus prašome siųsti adresu: 700LT, Putvinskio g. 50, Kaunas, LT 44211, el. paštas: info@700.lt.

700LT neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių kelionės metu nebuvo galima išvengti. Pretenzijos nepriimamos dėl paslaugų, neįtrauktų į konkrečios kelionės aprašymą 700LT kataloge ir kainyne.

Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Jeigu, kilus teisminiam ginčui, prieš paskelbiant teismo sprendimą, turistas apie skundą ar konfliktą praneša žiniasklaidai, o teismo sprendimas įrodys, kad turisto pretenzijos visiškai arba iš dalies neteisingos, 700LT pasilieka teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš turisto piniginės nuostolių kompensacijos.

Apie pamirštus kelionėje daiktus prašome skubiai pranešti iš karto po kelionės. Turistui gali tekti padengti telefono ar kitų paslaugų išlaidas, susijusias su daiktų ieškojimu, nepriklausomai nuo to, ar pavyko surasti dingusius daiktus.

Nuorodos
Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt).
Vykstant į Europos šalis, skiepai  nėra būtini. Keliaujant į egzotiškus kraštus, rekomenduojame pasitarti su gydytoju dėl profilaktinio skiepijimosi nuo užkrečiamųjų ligų. Skiepais pasirūpinti ir už juos sumokėti turi pats turistas. Papildomos informacijos teiraukitės paskambinę į Užkrečiamųjų ligų profilaktikos centrą  tel. 85 2159273 arba interneto svetainėje www.ulac.lt.
Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

Mūsų rekvizitai
U
AB 700LT 
AB Swedbank: LT797300010114764378
Juridinio asmens kodas: 302251591
PVM mokėtojo kodas: LT100004535211

Putvinskio g. 50, Kaunas, LT 44211
Tel.: +370 37 297080, el.paštas info@700.lt

www.700.lt

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.

Ši Organizuotos turistinės kelionės sutartis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pripažinta atitinkanti sąžiningų sutarčių sąlygų nustatymo kriterijus (Nutarimas Nr. 10-1681, 2019 m. spalio 21 d.). Plačiau: https://www.700.lt/files/2020-11/2979.pdf

SVARBU! Informacija kataloge pateikiama pagal katalogo rengimo metu turimus duomenis. Apie vėlesnius pasikeitimus teiraukitės kelionių organizatoriaus bei ieškokite jos interneto svetainėje www.700.lt.

Užsisakykite naujienlaiškį

Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir mes jums atsiųsime kelionių pasiūlymus į jūsų pašto dėžutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, kelionės istorija. Esu informuotas (-a) apie tai, kad turiu teisę bet kada, nenurodydamas (-a) priežasties, atšaukti šį sutikimą kreipdamasis (-i) į kelionių organizatorių adresu V. Putvinskio g. 49 - 204, LT - 44243 Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 297080 arba el. paštu info@700.lt